วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้คำกล่าวสุนทรพจน์ เวลา ๕ นาที
เรื่อง "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี"
ของสามเณรโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน ผู้อำนวยการ

ท่านประธานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป กระผม สามเณร...............................................
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.......... โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ วัดมิ่งเมือง 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะได้นำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่า จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง“พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี”
นับเป็นเวลากว่า ๒๖๐๐ ปีที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา 
เราจึงได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
คือ วันแห่งการตรัสรู้ ซึ่งต่อมาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ถือเป็นวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาสากล นั่นคือ วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ นี้
จึงถือเป็นวันบรรจบครบรอบ ๒๖๐๐ ปี สิ่งสำคัญนั้น ชาวพุทธควรจะย้อน
มองกลับไปรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต 
ภายใต้ควงต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากปฐมยามจนถึงมัชฌิมยาม 
พระองค์ต้องต่อสู้กับหมู่เสนามารเพียงลำพังอย่างอดทนจนพ้นผ่าน 
ด้วยพระกำลังอันเกิดจากพระบารีมีที่ทรงบำเพ็ญมานับอเนกชาติไม่ถ้วน 
บัดนี้บารมีเต็มเปี่ยมแล้ว แม้นหมู่มารก็ต้องพ่ายแพ้ ในที่สุดนั้น
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือใครทั้งปวงของพระองค์ จึงเป็นชัยชนะของ
มนุษยชาติทั้งมวล พระธรรมที่ทรงตรัสรู้ล้วนเป็นสัจธรรมที่ประเสริฐ 
อันจะทำให้เกิดความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อย่างยั่งยืน

ท่านที่เคารพ ชัยชนะและอิสรภาพ คือความหมายแห่ง พุทธชยันตี 
โดยรากศัพท์ คำว่า พุทธชยันตี มาจากศัพท์ ๒ ศัพท์ คือ พุทธ 
แปลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า ชยันตี 
มาจากคำว่า ชย แปลว่า ชัยชนะ ซึ่งเมื่อนำคำทั้ง ๒ คำ 
มารวมกัน ก็ได้รูปคำใหม่ว่า พุทธชยันตี อันหมายถึง 
ชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อหมู่มาร
และกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา 
เมื่อ ๒๖๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว ทำให้พระนามว่า สัมมาสัมพุทธ ปรากฏขึ้นในโลก 
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา อันเกิดจากพระปัญญา
อันเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรม
เป็นเสาหลักแห่งการดำเนินชีวิต
ธรรมที่ทรงแสดงล้วนให้เกิดความสงบอันหมายถึงสันติภาพแห่งโลก 
ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้ผ่องใส จึงเป็นอุดมการณ์ 
หลักการ วิธีการ ที่ชาวพุทธควรน้อมนำมาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในปีมหามงคลเช่นนี้

สวัสดีครับ/ขอเจริญพร

ไม่มีความคิดเห็น: