วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์1.ประวัติย่อของโรงเรียน
1.1 สังกัด โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี  
โทร  0-4355-0469,0-4353-3180 รหัสโรงเรียน ปส 7045101007
1.2  ที่ตั้ง    วัดมิ่งเมือง  148  หมู่ที่ 3  ถนนพิศเพลินพานิช   ตำบลกลาง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด    
รหัสไปรษณีย์  45120
1.3  ประวัติ    ก่อตั้งเมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2534 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามใบอนุญาตเลขที่   26  /  2535   ลงวันที่  22  มิถุนายน  2535  มีเนื้อที่จำนวน  2  ไร่  
25 ตารางวา  โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์”  ตามพระราชทินนามของพระเดชพระคุณ 
พระครูวิโรจน์ผดุงศาสน์  (บุญเรือง ปภสฺสโร)  อดีตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองรูปแรก   ซึ่งท่านได้นำเอาการศึกษามาพัฒนา  
ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนในด้านนี้ เป็นกรณีพิเศษ   ดังนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ให้นามโรงเรียนว่า  
“โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์”   ใช้อาคาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม  เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2534   
โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1  จำนวน  26  รูป  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีครูที่ทำการสอน  
จำนวน  10  คน/รูป  เป็นบรรพชิต  3  รูป   ต่อมาในปีการศึกษา  2537  ได้รับอนุญาตให้เปิดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามทะเบียนอนุญาต  เลขที่ 7  /  2537  
การจัดการเรียนการสอนจัดให้มีแผนการเรียน วิทย์ – คณิต  
การจัดตั้งโรงเรียนในปีการศึกษา  2534 ไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการ คณะกรรมการพัฒนา
วัดมิ่งเมือง ได้ปรึกษาหารือให้ใช้เงินบำรุงวัดส่วนหนึ่ง และดอกผลจาก  “มูลนิธิปภัสสรปัญญาพล” 
เป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ 
1.4  สภาพปัจจุบัน  โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดการเรียนการสอน             
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  อาคารเรียนถาวร  1  หลัง  
อาคารสำนักงานสองชั้น     
ชั้นแรกเป็นห้องผู้บริหารและห้องพักครู รวม  4  ห้อง  
ชั้นที่สองเป็นศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            
อาคารห้องสมุดเอกุตรสตาธิคุณานุสรณ์ สองชั้น 
ชั้นแรกเป็นห้องสมุด 
ชั้นที่สองเป็นห้องประชุมครู

ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม
ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่โนนสูง  สภาพดินเป็นหินกรวด  แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้  สระโชติ 
น้ำที่ใช้เป็นน้ำที่ได้จากการขุดบ่อบาดาล โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตลาดประจำอำเภอประมาณ  1 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
ทิศใต้ ติดต่อถนนอัครบุตรพิศาล
ทิศตะวันออก ติดถนนพิศเพลินพาณิช
ทิศตะวันตก ติดหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
จุดประสงค์การจัดตั้ง
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้ารับการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านปริยัติธรรมและด้านสามัญศึกษาควบคู่กันไป
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม
เพื่อสร้างศาสนาทายาทในทางพระพุทธศาสนา
สภาพชุมชน
โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ ตั้งอยู่ที่วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตั้งอยู่          
ชุมชนเมืองเก่า สภาพแวดล้อมประกอบไปด้วยชุมชนเมือง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และ     
รับราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: