วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สำนักเรียนวัดมิ่งเมือง ประมวลภาพปฐมนิเทศนักธรรมประจำปี ๒๕๕๖

พระมหาประภาส ปริชาโน,ดร. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน

สามเณรถวายสักการะอาจารย์ใหญ่

ขอขมากรรมเพื่อรับพรจาออาจารย์ใหญ่

มอบอุปกรณ์การศึกษา

คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักธรรม

อาจารย์ใหญ่ให้โอวาทแก่สามเณร

นักธรรมชั้นเอกประจำปีนี้

อาจารย์ใหญืนำพาไว้พระ

ภาพหมู่รวมทุกชั้นพร้อมครูอาจารย์

ตั้งใจเรียนนะสามเณรน้อยเอ๋ยยย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดแจ้งข่าวดีสำหรับอาจารย์และนักศึกษาทุกวิทยาเขต 
ขอเรียนเชิญ/เจริญพร คณาจารย์/นักศึกษา เข้ารร่วมประชุมปรัชญาสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จะได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยนิพนธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร ชั้น ๒ 
ทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะในการทำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ให้มีความก้าวหน้าและเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่สู่ระดับสากลต่อไป
สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการวิพากษ์ครั้งนี้ โปรดนำนิพนธ์ท่านมาส่งที่สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตร้อยเอ็ดก่อนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวนท่านละ ๕ เล่ม เพื่อจะได้ลงทะเบียนและดำเนินการต่อไปให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เป็นการตรวจแก้ไขงานให้ถูกต้องและดำเนินการจนแล้วเสร็จในบทอื่นๆ ต่อไป
หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย ณ โอกาสนี้

จึงเรียน/เจริญพรมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด


ฝ่ายประสานงาน
พระมหาประภาส ปริชาโน, ดร. โทร.0843421931
E-mail : purepas@hotmail.com


ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ....จากใจชาว มมร.รอ.

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
และฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
ขบวนแห่พัดยศ

ฝ่ายอัญเชิญพัด ใบแต่งตั้ง ชุดกรวย

วงดุริยางค์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

พระเถระแสดงความยินดี

หลวงพ่อเจ้าคุณมอบของที่ระลึกแดท่านนายอำเเภอเสลภูมิ

รถแห่พัดยศประดับประดาสวยงามตระการตายิ่งนัก

พระมหาประภาส ปริชาโน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ

ถวายภาพไว้แก่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยทิเบต

ทำเนียบรัฐบาลที่กรุงเนิวเดลี ประเทศอินเดีย

เมืองคะชุระโห ต้นกำเนิดกามสูตร ของชาวฮินดู

สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยา เมืองคยา อินเดีย


หิมะปกคลุมถนนเดินไปมาไม่สะดวก ต้องลงมือตักออกเองเลยนิ


วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เปิดรับสมัครเรียน ประจำปี ๒๕๕๖


ประกาศเปิดรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ วัดมิ่งเมือง 
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นพระภิกษุและสามเณร จบป.๖ หรือจบม.๓
บวชฟรี มีทุนการศึกษาให้ ทั้งในและต่างประเทศ

เรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้ 

ก้าวหน้าทางการศึกษาเพราะเราเปิดสานวิทย์-คณิต
ระดับมาตรฐานแห่งความต้องการทางตลาด
เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้วสามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศได้
 เพราะเรามีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ
การันตีให้แน่นอน

บริหารจัดการโดย

ดร.พระราชปริยัติวิมล ป.ธ.๔,ศนบ.,M.A.,Ph.D
(ผู้จัดการโรงเรียน)

พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน ป.ธ.๔,ศนบ.,M.A.,Ph.D. 
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

นายประเสริฐ การีรัตน์ คบ., เจ้าหน้าที่ศาสนการ
(รองฯฝ่ายวิชาการ)

พระครูปลัดสุริยา จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๔,ศนบ. 
(รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป)

พระโกสินทร์ ทินฺนญาโณ ป.ธ.๑-๒,ศนบ.,ศนม. 
(รองฯแผนและงบประมาณ)

นายสุภาพ ดวงสีเสน คบ. เจ้าหน้าที่ศาสนการ
รองฯฝ่ายบุคคล

ด้วยทีมงานที่มีุคณภาพด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์
จึงเชิญผู้ปกครองที่อยากให้โอกาสลูกหลาน
ได้ศึกษาเล่าเรียน และห่างไกลยาเสพติด
มีที่พัก อาหารอุดม อนามัยแข็งแรง
อาคารเรียนเพียบพร้อมและทันสมัย อย่าพลาด!!!

ทีมงานผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองฯแผนและงบประมาณ

นายประเสริฐ การีรัตน์ รองฯฝายวิชาการ

เน้นคุณภาพทางการศึกษา และจิตอาสา เรียนดีความประพฤติดี

อาคารเรียนที่เพียบพร้อม ห้องเรียนสะอาด กว้างขวาง จากชั้นม.๑-ม.๖

คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับนักเรียน พร้อมทำงานได้ตลอดเวลา

อาคารห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รถตู้รับส่งนักเรียน รับ-ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบริการทุกที่ในเขตร้อยเอ็ด

 
 

ขอเชิญถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จ พระมหามุนีวงศ์ ณ วัดมิ่งเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และ
พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมงาน
ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี 
พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.๔,Ph.D.) 
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) 
รองอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
แห่สัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นราช
พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.๔ Ph.D.)
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน (ป.ธ.๔ Ph.D.)
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมดิลก (สมาน ป.ธ.๙)
วัดป่าแสงอรุณ เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
 
วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
ร่วมกันถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น.แสดงพระธรรมเทศนา 
โดย หลวงปู่เณรคำ ฉตฺติโก 
วัดป่าขันติธรรม ศรีสะเกษ

วันพุทธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ดับเทียนชัย รับวัตถุมงคลและของที่ระลึก
 

ในงานนี้มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ที่เป็นบุญกุศล
 อย่าพลาด! งานมงคลเช่นนี้เลย
พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.๔, Ph.D.)

พระมหาประภาส ปริชาโน (ป.ธ.๔, Ph.D.)
 
 


 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ผู้มีพระคุณกับโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์

มาดูว่าผู้มีพระคุณกับวัดมิ่งเมืองและโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์
เป็นใครและรูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้าง บางท่านอาจจะยังไม่รู้
วันนี้เลยขอนำภาพมาให้ได้ชมกัน ดูกันเลย
พระราชปริยัติวิมล ผู้จัดการโรงเรียนรูปปัจจุบัน

พระเดชพระคุณพระราชสิทธาจารย์ เป็นปฐมาจารย์บรมครู

หลวงปู่พระครูวินัยรสสุนทร เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนและส่งเสริมการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัติวิมล เจ้าอาวาสรูปัจจุบัน,เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์ปฐมาจารย์ที่มีอุปการะแก่สถานศึกษาของเรา
พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน (ผู้อำนวยการรูปปัจจุบัน)