วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์,เป้าหมาย,พันธกิจ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,ปรัชญาของโรงเรียน


วิสัยทัศน์  (Vision)
"โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์  มุ่งจัดการศึกษา  เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รู้จักแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  รู้จักสรรค์สร้างสังคม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  คงไว้ซึ่งความเป็นไทยมีทักษะ  มีความรอบรู้  
มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม   พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ"
เป้าหมาย
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี    
มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย  และความเป็นสากล  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ     
จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์ตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ
พันธกิจของโรงเรียน
1. จัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปัจจุบัน
2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้สนองตอบต่อภาระงานที่ปฏิบัติ
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการคิดค้นสร้างสรรค์ และ
สรุปข้อความได้ด้วยตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
4. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ สื่อการสอนต่าง ๆ และสื่อที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และต่อ
การพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยการจัดศูนย์ศึกษาและห้องเรียนพิเศษที่สนองตอบ
ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
6. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารเรียน ภายนอกอาคารเรียน  และ
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์  เอื้อต่อการเรียนรู้และเอื้อต่อสุขภาพจิตมีความสวยงาม ร่มรื่น
7. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียนตามโอกาสและสถานการณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี
และสามารถดำรงชีวิตเอื้อเฟื้ออยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1.  มีระเบียบวินัย
2.  มีจรรยาเรียบร้อย
3.  มีความประพฤติดี
4.  มีความอดทน
5.  มีความกตัญญู เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ปญฺญา  โลกสฺมึ   ปชฺโชโต ปัญญา   เป็นแสงสว่างในโลก”
สัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปเทียนมีรัศมีแผ่ครอบคลุมเทียนและอักษรย่อ “ว.ผ.ศ.”  
มี “วิโรจน์ผดุงศาสน์”  อยู่ด้านล่าง    และมีฐานบัวรองรับ ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ 
เป็นแหล่งศึกษาที่มั่นคงและ เป็นแหล่งความรู้ที่ระบือไกล
คติพจน์ของโรงเรียน  “เน้นการศึกษา  ใฝ่หาความรู้  มุ่งสู่คุณธรรม  นำพัฒนา”
สีประจำโรงเรียน “ สีเหลือง – ทอง ”
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของปัญญา
สีทอง หมายถึง ความสงบความประพฤติ
สีเหลืองทอง หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรืองอันเกิดจากปัญญาและความประพฤติที่ดีงาม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ ต้นพิกุล ”

ไม่มีความคิดเห็น: