วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดแจ้งข่าวดีสำหรับอาจารย์และนักศึกษาทุกวิทยาเขต 
ขอเรียนเชิญ/เจริญพร คณาจารย์/นักศึกษา เข้ารร่วมประชุมปรัชญาสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จะได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยนิพนธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร ชั้น ๒ 
ทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะในการทำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ให้มีความก้าวหน้าและเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่สู่ระดับสากลต่อไป
สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการวิพากษ์ครั้งนี้ โปรดนำนิพนธ์ท่านมาส่งที่สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตร้อยเอ็ดก่อนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวนท่านละ ๕ เล่ม เพื่อจะได้ลงทะเบียนและดำเนินการต่อไปให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เป็นการตรวจแก้ไขงานให้ถูกต้องและดำเนินการจนแล้วเสร็จในบทอื่นๆ ต่อไป
หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย ณ โอกาสนี้

จึงเรียน/เจริญพรมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด


ฝ่ายประสานงาน
พระมหาประภาส ปริชาโน, ดร. โทร.0843421931
E-mail : purepas@hotmail.com


ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ....จากใจชาว มมร.รอ.

ไม่มีความคิดเห็น: