วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
และฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
ขบวนแห่พัดยศ

ฝ่ายอัญเชิญพัด ใบแต่งตั้ง ชุดกรวย

วงดุริยางค์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

พระเถระแสดงความยินดี

หลวงพ่อเจ้าคุณมอบของที่ระลึกแดท่านนายอำเเภอเสลภูมิ

รถแห่พัดยศประดับประดาสวยงามตระการตายิ่งนัก

ไม่มีความคิดเห็น: