วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เปิดรับสมัครเรียน ประจำปี ๒๕๕๖


ประกาศเปิดรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ วัดมิ่งเมือง 
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นพระภิกษุและสามเณร จบป.๖ หรือจบม.๓
บวชฟรี มีทุนการศึกษาให้ ทั้งในและต่างประเทศ

เรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้ 

ก้าวหน้าทางการศึกษาเพราะเราเปิดสานวิทย์-คณิต
ระดับมาตรฐานแห่งความต้องการทางตลาด
เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้วสามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศได้
 เพราะเรามีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ
การันตีให้แน่นอน

บริหารจัดการโดย

ดร.พระราชปริยัติวิมล ป.ธ.๔,ศนบ.,M.A.,Ph.D
(ผู้จัดการโรงเรียน)

พระมหา ดร.ประภาส ปริชาโน ป.ธ.๔,ศนบ.,M.A.,Ph.D. 
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

นายประเสริฐ การีรัตน์ คบ., เจ้าหน้าที่ศาสนการ
(รองฯฝ่ายวิชาการ)

พระครูปลัดสุริยา จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๔,ศนบ. 
(รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป)

พระโกสินทร์ ทินฺนญาโณ ป.ธ.๑-๒,ศนบ.,ศนม. 
(รองฯแผนและงบประมาณ)

นายสุภาพ ดวงสีเสน คบ. เจ้าหน้าที่ศาสนการ
รองฯฝ่ายบุคคล

ด้วยทีมงานที่มีุคณภาพด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์
จึงเชิญผู้ปกครองที่อยากให้โอกาสลูกหลาน
ได้ศึกษาเล่าเรียน และห่างไกลยาเสพติด
มีที่พัก อาหารอุดม อนามัยแข็งแรง
อาคารเรียนเพียบพร้อมและทันสมัย อย่าพลาด!!!

ทีมงานผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองฯแผนและงบประมาณ

นายประเสริฐ การีรัตน์ รองฯฝายวิชาการ

เน้นคุณภาพทางการศึกษา และจิตอาสา เรียนดีความประพฤติดี

อาคารเรียนที่เพียบพร้อม ห้องเรียนสะอาด กว้างขวาง จากชั้นม.๑-ม.๖

คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับนักเรียน พร้อมทำงานได้ตลอดเวลา

อาคารห้องสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รถตู้รับส่งนักเรียน รับ-ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบริการทุกที่ในเขตร้อยเอ็ด

 
 

ไม่มีความคิดเห็น: